بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)  با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و میزبانی دانشگاه صنعتی ...
۱۳۹۸/۱۱/۱۹
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی رساله دکتری
۱۳۹۸/۷/۱۶
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه ارشد
۱۳۹۸/۷/۱۶
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه کارشناسی
۱۳۹۸/۷/۱۶