تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 

تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول و دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸


تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
نیمسال اول ۹۹-۹۸
ثبت نام شنبه ویک شنبه ۲۳و ۹۸/۶/۲۴
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه( هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۹۸/۷/۱۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و۹۸/۷/۱۷
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه ۷و ۹۸/۱۰/۸
ارزیابی( هفته  ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۹/۱۰/۹۸ الی جمعه۹۸/۱۰/۲۰
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳


 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶/ ۹۸/۱۱
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه(هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه  ۲۹ و۹۸/۱۱/۳۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳) سه شنبه  وچهارشنبه ۶ و۹۸/۱۲/۷
حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) شنبه ویکشنبه ۱۰و۹۹/۳/۱۱
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دو شنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه۹۹/۴/۵


تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸/تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸

ثبت نام

سه شنبه وچهار شنبه ۲۶ و ۹۸/۶/۲۷

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۶/۳۰

حذف و اضافه( هفته ۲ )

یکشنبه و دوشنبه ۹۸/۷/۷ و ۹۸/۷/۸

آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)

شنبه   ۹۸/۱۰/۷

ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )

دوشنبه ۹۸/۱۰/۹ الی جمعه ۹۸/۱۰/۲۰

هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )

شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸

آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ )

شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳


*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ دیماه ۹۸ درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارئه نمایند.

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ثبت نام

شنبه و یکشنبه  ۱۲ و ۹۸/۱۱/۱۳

شروع کلاسها

شنبه  ۹۸/۱۱/۱۹

حذف و اضافه(هفته ۲ )

شنبه و یکشنبه   ۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷

آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)

شنبه ۹۹/۳/۱۰

ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ )

دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳

هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )

شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱

آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ )

شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه ۹۹/۴/۵


*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۱۰ خردادماه ۹۹  درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر