اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
نام ونام خانوادگی: آرزو بهروز
شماره تماس :  ۳۴۵۴
شماره اتاق:
۷۵۷
زمینه تخصصی: ساخت و تولید
آدرس الکترونیکی :
arezooaut.ac.ir
 
 
نام ونام خانوادگی:    آقا میر سلیم مصطفی  
 شماره تماس :     ۳۴۰۷    
شماره اتاق:     ۷۹۵    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     mirsalimcsr.ir

 
نام ونام خانوادگی:    احمدپور علی    
شماره تماس :     ۳۴۵۹    
شماره اتاق:     ۷۶۷    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی  
 آدرس الکترونیکی :     ali.ahmadpouraut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    احمدی نجف آبادی مهدی    
شماره تماس :     ۳۴۳۱    
شماره اتاق:     ۷۷۳    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
 آدرس الکترونیکی :     ahmadinaut.ac.i
r

 
نام ونام خانوادگی:    ادیبی حامد    
شماره تماس :     ۳۴۴۱    
شماره اتاق:     ۷۵۹    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
 آدرس الکترونیکی :     hadibiaut.ac.ir


 
نام ونام خانوادگی:    امانی احسان    
شماره تماس :     ۳۴۰۴    
شماره اتاق:     ۷۸۸    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی  
 آدرس الکترونیکی :     eamaniaut.ac.ir


 
نام ونام خانوادگی:    اوحدی همدانی عبدالرضا     
شماره تماس :     ۳۴۸۴    
شماره اتاق:     ۸۷۶  
 زمینه تخصصی: طراحی کاربردی
آدرس الکترونیکی :     a_r_ohadiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    بهزاد بقاپور    
شماره تماس :     ۳۴۹۹    
شماره اتاق:     ۷۷۲    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     b.baghapouraut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    برازنده فرشاد     
شماره تماس :     ۳۴۴۲  
شماره اتاق:     ۷۸۱    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
 آدرس الکترونیکی :     fbarazandehaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    بهرامی محسن    
شماره تماس :     ۳۴۵۷    
شماره اتاق:     ۸۷۱    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     mbahramiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    بیگلری فریدرضا    
شماره تماس :     ۳۴۳۴  
 شماره اتاق:     ۷۶۲    
زمینه تخصصی:    ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     biglariaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    تقوایی پور افشین  
 شماره تماس :     ۳۴۱۸    
شماره اتاق:     ۷۸۵  
 زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     ataghvaeiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    حاج محمدی محمدرضا  
 شماره تماس :     ۳۴۲۷    
شماره اتاق:     ۷۸۹    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     Hajmohammadiaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    خواجه زاده محسن    
شماره تماس :     ۳۴۴۶  
 شماره اتاق:     ۷۵۶    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
 آدرس الکترونیکی :     mo.khajehzadehaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    رحیمی عبدالرضا    
شماره تماس :     ۳۴۵۲    
شماره اتاق:     ۸۵۶  
 زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
 آدرس الکترونیکی :     rahimiaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    رضاعی سید مهدی    
شماره تماس :     ۳۴۴۵  
 شماره اتاق:     ۷۷۱    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     smrezaeiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    ستاری فر ایرج   
 شماره تماس :     ۳۴۲۶  
 شماره اتاق:     ۸۶۲  
 زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     sattariaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    صالحی منوچهر    
شماره تماس :     ۳۴۴۷    
شماره اتاق:     ۸۵۹    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     msalehiaut.ac.ir
 
 
 
نام ونام خانوادگی:    صدوق ونینی سیدعلی     
شماره تماس :     ۳۴۵۰  
 شماره اتاق:     ۷۷۸    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     sadoughaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    صدیقی مجتبی     
شماره تماس :     ۳۴۴۸    
شماره اتاق:     ۸۶۳  
 زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     mojtabaaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    صفار اول مجید     
شماره تماس :     ۳۴۲۳    
شماره اتاق:     ۸۶۵    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     mavvalaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    علی عظیمی    
شماره تماس :     ۳۴۶۲    
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی 
آدرس الکترونیکی :     aliazimiaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    غفاری راد حامد    
شماره تماس :     ۳۴۲۲  
 شماره اتاق:     ۷۷۹    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     Ghafariradaut.ac.ir 
 نام ونام خانوادگی:    فلاحی آرزودار علیرضا    
شماره تماس :     ۳۴۵۳    
شماره اتاق:     ۸۷۰    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     afallahiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    کبگانیان منصور     
شماره تماس :     ۳۴۵۶    
شماره اتاق:     ۷۶۳    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
آدرس الکترونیکی :     kabganaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    کرمانی محمد جعفر     
شماره تماس :     ۳۴۲۱    
شماره اتاق:     ۷۶۴    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     mkermaniaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    کمالی ایگلی علی    
شماره تماس :     ۳۴۴۳    
شماره اتاق:     ۷۸۳    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     alikamalieaut.ac.ir
 

نام ونام خانوادگی:  کمیجانی محمد
شماره تماس :     ۵۶۵۳   
شماره اتاق:     ۷۶۸    
زمینه تخصصی:     مکانیک محاسباتی -  جیومکانیک   
آدرس الکترونیکی :     m.komijaniaut.ac.ir


نام ونام خانوادگی:    طه گودرزی    
شماره تماس :     ۳۴۳۵    
شماره اتاق:     ۷۴۸    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     tgoudarziaut.ac.ir 
 
نام ونام خانوادگی:    محمدی اقدم محمد    
شماره تماس :     ۳۴۲۹    
شماره اتاق:     ۸۶۹    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     aghdamaut.ac.ir

 
 
نام ونام خانوادگی:  مرادی  مصطفی
شماره تماس :     ۳۴۷۰   
شماره اتاق:     ۷۵۲  
زمینه تخصصی:     حرارت و سیالات    
آدرس الکترونیکی :     
mostafa.moradiaut.ac.ir
 

نام ونام خانوادگی:  مشایخ علیرضا
شماره تماس :     ۵۶۵۳  
شماره اتاق:     ۷۷۹ 
زمینه تخصصی:     حرارت و سیالات    
آدرس الکترونیکی :     r
a.mashayekhaut.ac.i


 

نام ونام خانوادگی:    ملائی داریانی بیژن    
شماره تماس :     ۳۴۱۳    
شماره اتاق:     ۸۵۵  
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید  
آدرس الکترونیکی :     darianiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    منتظرین نادر    
شماره تماس :     ۳۴۱۵    
شماره اتاق:     ۸۵۷    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     mntzrnaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    نادران طحان حمید    
شماره تماس :     ۳۴۴۰    
شماره اتاق:     ۷۴۶    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     hnaderanaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    نراقی مهیار    
شماره تماس :     ۳۴۴۹    
شماره اتاق:     ۷۵۳    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     naraghiaut.ac.ir


 
 

نام ونام خانوادگی:  یزدان مهر امیر 
شماره تماس :     ۳۴۰۸   
شماره اتاق:     ۷۸۸   
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی : 
a.yazdanmehraut.ac.ir
 


 


اعضاء هیئت علمی بازنشسته

 
نام ونام خانوادگی:    اخلاقی مهدی     
شماره تماس :          
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     makhlagiaut.ac.ir 
 
نام ونام خانوادگی:    اسلامی محمد رضا     
شماره تماس :     ۳۴۱۶    
شماره اتاق:     ۷۷۵    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     eslamiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    بختیاری‌نژاد فیروز     
شماره تماس :     ۳۴۱۷    
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     baktiariaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:بصیرت تبریزی حسن
شماره تماس :
شماره اتاق:
زمینه تخصصی: تبدیل انرژی
آدرس الکترونیکی : hbasirataut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    بهمن‌پور داوود     
شماره تماس :     ۳۴۲۹    
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     dbahmanaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    حیرانی نوبری محمدرضا     
شماره تماس :     ۳۴۱۲    
شماره اتاق:     ۷۶۹  
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی  
آدرس الکترونیکی :     mrnobariaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    حسینی ابرده سیدرضا     
شماره تماس :     ۳۴۳۳    
شماره اتاق:     ۷۶۵    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     hoseiniraut.ac.ir
 

نام ونام خانوادگی:    جلیل‌ثانی فاطمه     
شماره تماس :     ۳۴۱۱    
شماره اتاق:     ۷۷۰  
 زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     jalilsanaut.ac.ir

 
 
نام ونام خانوادگی:    بهمن خستو    
شماره تماس :          
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:          
آدرس الکترونیکی :     khastooaut.ac.ir

نام ونام خانوادگی:    دامنگیر ابراهیم     
شماره تماس :     ۳۴۵۲    
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     damangiraut.ac.ir


نام ونام خانوادگی:    رازفر محمد رضا    
شماره تماس :     ۳۴۵۸  
 شماره اتاق:     ۸۵۱    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     razfaraut.ac.ir
 
 
نام ونام خانوادگی:    رحیم زاده حسن    
شماره تماس :     ۳۴۲۰    
شماره اتاق:     ۸۵۳    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی  
 آدرس الکترونیکی :     rahimzadaut.ac.ir
 
 
نام ونام خانوادگی:    رضائیان محسن     
شماره تماس :     ۳۴۷۰    
شماره اتاق:     ۷۷۶    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی  
 آدرس الکترونیکی :     rezaeianaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    شاکری محمود    
شماره تماس :     ۳۴۳۲    
شماره اتاق:     ۷۵۵    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     shakeriaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    صادقی محمد علی     
شماره تماس :          
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     asadeghiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    عباسی عباس     
شماره تماس :     ۳۴۲۵  
 شماره اتاق:     ۸۶۷    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی  
 آدرس الکترونیکی :     abbassiaut.ac.ir

 
نام ونام خانوادگی:    عبدالله امیر     
شماره تماس :     ۳۴۱۹    
شماره اتاق:     ۷۶۶    
زمینه تخصصی:     ساخت و تولید    
آدرس الکترونیکی :     amirahaut.ac.ir 

 

ام ونام خانوادگی:    علیزاده وقاصلو یونس  
شماره تماس :     ۳۴۲۴    
شماره اتاق:     ۷۵۰   
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     alizadehaut.ac.ir 

نام ونام خانوادگی:    غفاری سعادت محمدحسن    
شماره تماس :          
شماره اتاق:          
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     ghaffariaut.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی:    فریبرز شهریار     
شماره تماس :     ۳۴۶۰    
شماره اتاق:     ۷۷۷    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     fariborzaut.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی:    فریبرزی ناصر   
شماره تماس :     ۳۴۲۸    
شماره اتاق:     ۶۱۶    
زمینه تخصصی:     طراحی کاربردی    
آدرس الکترونیکی :     fariborziaut.ac.ir

 


نام ونام خانوادگی:    نور آذر خشگناب سید سلمان    
شماره تماس :     ۳۴۵۱    
شماره اتاق:     ۷۸۶    
زمینه تخصصی:     تبدیل انرژی    
آدرس الکترونیکی :     icpaut.ac.ir


 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 115251 بار   |   دفعات چاپ: 564 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر