اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 

با شروع جنگ تحمیلی و ضرورت حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه های جنگ موضوع شکل گیری مجموعه ای جهت سامان دهی فعالیتهای مربوط به دفاع مقدس در دانشگاه ها مطرح شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه ها شکل گرفت و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از :

 • معاونت امور جنگ دانشگاه

 • انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی

معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد. از جمله وظایف این معاونت و ستاد رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان ، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.
بعد از پایان جنگ تحمیلی معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد با ریاست رئیس دانشگاه تشکیل گردید.
معاونت امور دفاعی به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی تا سال ۱۳۷۲ به فعالیت خود ادامه داد. در این سال این معاونت به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با همان شرح وظائف و کماکان زیر نظر مستقیم  ریاست دانشگاه تغییر یافت
اهداف عمده این اداره به شرح ذیل می باشد :

 • ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.

 • ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان با هدف تربیت نیروهای متعهد ومتخصص.

 • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعلی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

مدیریت این مجموعه از سال تاسیس تا به حال به شرح ذیل می باشد:

 • آقای دکتر جعفر میلی منفرد( سال ۱۳۶۵ الی۱۳۶۷)

 • آقای دکتر فرهاد رحمتی         

 • آقای مهندس نصرت کاشانی     

 • آقای دکتر بهروز آرزو (از سال ۱۳۷۰ تا به حال)

پرسنل شاغل در اداره ایثارگران :

 1.  دکتر بهروز آرزو ، رئیس اداره

 2.  علی اصغر عبدی ، کارشناس آموزشی و مشاوره

 3.  صباح بختیار ، کارشناس آموزشی

 4.  احمد شاکری ، کارشناس مالی و دبیرخانه

 5.  داود همتی ، امور اداری

 تلفن تماس : ۶۶۴۰۰۶۰۳  
فکس : ۶۶۴۰۲۱۷۵