برگزیدگان یازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۵

 | تاریخ ارسال: 1398/6/15 | 
برگزیدگان یازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۵
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
ابوالفضل اسنقی مهندسی مکانیک ۱