برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۳

 | تاریخ ارسال: 1398/6/13 | 
برگزیدگان نهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۳
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
حمیده وثوق پور یزدی مهندسی کامپیوتر ۱
مسعود شیری مهندسی مکانیک ۲
محسن قیصریه های نجف آبادی مهندسی مکانیک ۳