راهنمای استفاده از فرم های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 
عنوان درخواست آموزشی فرآیند ثبت و پی گیری درخواست فرم و یا آدرس سامانه مربوطه
انتخاب واحد ف۱. دانشجو با مراجعه به اطلاعیه های دفتر تحصیلات تکمیلی، نسبت به برنامه دروس ارائه شده در ترم آتی آگاهی لازم را پیدا می کند. انتخاب دروس مناسب با هدایت استاد محترم راهنما (در ترم اول مدیر محترم گروه) صورتمی پذیرد.
ف۲. مطابق برنامه ی زمان بندی از پیش اعلام شده، دانشجو لازم است تا با مراجعه به پرتال آموزشی و پژوهشی نسبت به ثبت نام دروس مورد علاقه اقدام کند.
هر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک می تواند در طول دوران تحصیل خود ماکزیمم دو درس با تایید استاد محترم راهنما و معاونت تحصیلات تکمیلی از دروس سایر گروه های آموزشی یا سایر دانشکده های دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کند. به این منظور لازم است تا فرم انتخاب واحد توسط دانشجو تکمیل شده (قید عنوان کامل درس، کد، گروه و استاد درس الزامیست ) و بعد از تایید استاد راهنما، به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل ارسال شود. درخواست بررسی و پس از موافقت درس دانشکده در پورتال ثبت می گردد. در مورد دروس خارج دانشکده فرم تائید و برای دانشجو ارسال می گردد تا از دانشکده مقصد پی گیری نماید.
فرم انتخاب واحد
راهنما انتخاب واحد
گواهی اشتغال به تحصیلو گواهی معدل ف۱. ارسال درخواست دانشجو به همراه اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و عنوان درخواست به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی.
ف۲. درخواست دانشجو ثبت و پس از صدور، امضا و مهر مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرس پست الکترونیکی دانشگاه دانشجو ارسال خواهد شد.
mechrel@aut.ac.ir
حذف اضطراری،
حذف و مرخصی تحصیلی، بی اثر کردن صفر غیبت امتحانی،
انصراف از تحصیل
ف۱. دانشجو پس از مطالعه آیین نامه مربوط به هر کدام از موارد در صورتیکه حائز شرایط موردنظر باشد، لازم است تا درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات در سامانه سامت اداره ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس pgrad.aut.ac.ir بارگزاری نماید. موافقت استاد/ استادان راهنما (در ترم اول مدیر گروه آموزشی) برای کلیه درخواست های آموزشی الزامیست و دانشجو باید نظر ایشان را در مدارک خود پیوست نماید. (تایید الکترونیکی هم کفایت می کند.)
ف ۲.درخواست حذف یا مرخصی تحصیلی دانشجو بر اساس دلایل و مستنداتی که دانشجو بارگزاری نموده است بررسی خواهد شد و تعیین با احتساب و یا بدون احتساب در سنوات بودن بر اساس قوانین و تصمیمات کمیته منتخب و یا کمیسیون موارد خاص دانشگاه خواهد بود.
pgrad.aut.ac.ir
تطبیق دروس ف۱. دانشجو پس از مطالعه آیین نامه تطبیق دروس (موجود در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه) درخواست خود را با ذکر دروس و نمره اخذ شده در فرم درخواست آموزشی ثبت و به همراه کارنامه رسمی و مهر شده به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال می نماید. فرم درخواست آموزشی
راهنما فرم درخواست آموزشی
انتخاب استاد راهنما ف۱. دانشجو با مراجعه به اطلاعیه های دفتر تحصیلات تکمیلی نسبت به آن دسته از اساتیدی که در سال جاری دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می کنند، آگاهی لازم را پیدا می کند.
ف۲. پس از کسب موافقت استاد مربوطه برای هدایت پروژه ی کارشناسی ارشد، لازم است تا فرم انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو مطابق با دستور العمل راهنما تکمیل شده و با ارسال به استاد (ان) راهنما تایید نهایی گردد.
ف۳.پس از تکمیل نهایی فرم توسط استاد (ان) راهنما، لازم است تا فرم توسط استاد راهنما به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شود.
ف۴. پس از بررسی و تائید تحصیلات تکمیلی مشخصات استاد/ استادان راهنما در پورتال دانشجو ثبت می گردد.
فرم انتخاب استاد راهنما
راهنما فرم انتخاب استاد راهنما
تعهد نامه تاخیر در انتخاب استاد راهنما با توجه به اینکه وضعیت آموزشی دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به انتخاب استاد راهنما و یا تصویب پروپوزال اقدام ننمایند به تعلیق موقت تغییر می نماید، پس از انتخاب استاد راهنما و یا تصویب پروپوزال لازم است فرم تعهد نامه را تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند. فرم تعهد نامه
mechrel@aut.ac.ir
تصویب پروپوزال
ف۱. هر دانشجو موظف است در مهلت اعلام شده توسط دانشکده، پیشنهاد رساله خود را تدوین کرده و به تایید استاد/ اساتید راهنما برساند.
ف۲. دانشجو لازم است عنوان فارسی ولاتین پایان نامه را درقسمت توضیحات مرحله دوم (در پورتال آموزشی) واردنمایند. همچنین ضروری است کلیه مستندات مربوطه ر اتا تاریخ اعلام شده پس از تائید استاد(ان) ازطریق سامانهmechdept.aut.ac.ir برای دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. (در این سامانه نام کاربر یشماره دانشجویی وکلمه عبورکدملی دانشجواست)
باتوجه به زمان بر بودن روند تصویبپ روژه های کارشناسی ارشد دردانشکده مهندسی مکانیک به دانشجویان توصیه میگردد بارگزاری پیشنهاد پایان نامه وثبت اطلاعات درپورتال آموزشی رابه روزهای پایانی موکول نفرمایند.
mechdept.aut.ac.ir
فرم پروپوزال انگلیسی این فرم مختص دانشجویان غیر ایرانی و دانشجویانی که تمایل دارند پروژه خود را به زبان انگلیسی تدوین و ارائه نمایند، می باشد. فرم پروپوزال انگلیسی
درخواست خوابگاه ف۱. ثبت درخواست دانشجو در پورتال آموزشی دانشگاه
ف۲. مراجعه استاد راهنمای اول دانشجو به پورتال دانشگاه (درخواست های دانشجویی) و اعلام نظر (موافقت/ عدم موافقت)
ف۳. بررسی و اعلام نظر دانشکده
ف۴. بررسی کارشناس دانشگاه
portal.aut.ac.ir
انتخاب استاد مشاور ف۱. فرم درخواست آموزشی برای انتخاب استاد مشاور توسط دانشجو تکمیل شود.
ف۲. فرم تکمیل شده را دانشجو باید به تایید استاد راهنما و استاد مشاور مربوطه برساند. سپس فرم تکمیل شده برای بررسی و تایید نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل گردد.
  • بازه ی زمانی انتخاب استاد راهنما تا قبل از پایان ترم سوم تحصیلی می باشد.
ف۳. پس از بررسی و موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مشخصات استاد مشاور در پورتال دانشجو ثبت می گردد. چنانچه فرد معرفی شده خارج از دانشگاه باشد لازم است دانشجو با مشورت کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مدارک استاد مشاور را جهت اخذ کد انفورماتیک برای ایشان تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نماید.
فرم درخواست آموزشی
راهنما فرم درخواست آموزشی
خروج از کشور ف۱.اخذ فرم خروج از کشور از سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تکمیل و امضای فرم و ارسال به استاد/ استادان راهنما.
ف۲. فرم امضا شده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تائید معاونت تحصیلات تکمیلی تحویل داده می شود.
در روش غیر حضوری لازم است به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال گردد و پس از مهر و امضا برای دانشجو ایمیل می شود. پس از آن دانشجو لازم است فرم تائید شده را به آدرس پست الکترونیکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه graduateoffice@aut.ac.ir ارسال و مابقی مراحل را از این طریق پی گیری نماید.
grad.aut.ac.ir
mechrel@aut.ac.ir
graduateoffice@aut.ac.ir
مجوز دفاع ف۱. اعلام آمادگی دانشجو در پورتال دانشگاه (پوشه مجوز دفاع)
ف۲. تائید استاد/ استادان راهنما
ف۳. ارسال فایل نهایی پایان نامه به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی mechrel@aut.ac.ir(توسط دانشجو)
ف۴. ارسال پایان نامه به هیات داوران توسط دفتر تحصیلات تکمیلی
ف۵. هماهنگی زمان برگزاری جلسه با هیات داوران، استادان راهنما و مشاور و اعلام زمان نهایی شده به دفتر (توسط دانشجو)جدول زمانبندی هماهنگی برگزاری جلسه دفاعیه

ف۶. صدور دعوتنامه برگزاری جلسه و ارسال به پست الکترونیکی دانشجو (توسط دفتر تحصیلات تکمیلی)

ف۷. ارسال دعوتنامه به هیات داوران، استادان راهنما و مشاور (توسط دانشجو)
  • تاکید می گردد دانشجو به زمانبندی های اعلام شده توسط دفتر تحصیلات تکمیلی در مورد مهلت دفاع توجه نماید. تاریخ های اعلامی قابل تغییر و تمدید نمی باشد.
برگزاری جلسات دفاع بدون هماهنگی با دفتر تحصیلات تکمیلی و اخذ مجوز لازمه قابل پذیرش نیست.
portal.aut.ac.ir
mechrel@aut.ac.ir
آگهی جلسه دفاع پس از هماهنگی زمان برگزاری جلسه دفاع و ارسال دعوتنامه لازم است دانشجو به منظور اطلاع رسانی به اداره روابط عمومی دانشگاه آگهی جلسه دفاع را تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نماید. فرم آگهی جلسه دفاع
mechrel@aut.ac.ir
فرم مقاله دانشجویان قبل از جلسه دفاع لازم است اطلاعات مقاله به همراه یک نسخه از مقاله و گواهی ارائه آن را به صورت فیزیکی و یا الکترونیکی به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند. فرم مقاله
mechrel@aut.ac.ir
گزارش کار
تدریس ­یار آموزشی
فرم توسط دانشجوی تدریس یار آموزشی تکمیل و پس از امضا و تائید استاد درس جهت تائید معاون تحصیلات تکمیلی به دفتر ارسال می گردد. فرم گزارش کار تدریس­یار آموزشی
mechrel@aut.ac.ir
سایر درخواست های آموزشی ف۱. دانشجو با مشورت کارشناس تحصیلات تکمیلی فرم درخواست آموزشی را تکمیل و پس از تائید استاد/ استادان راهنما به آدرس پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی جهت بررسی ارسال می نماید. فرم درخواست آموزشی
راهنما فرم درخواست آموزشی
اصلاحیه زمان فارغ ف۱.دانشجو پس از مطالعه آیین نامه در صورتیکه حائز شرایط موردنظر باشدپس از تائید مجوز دفاع توسط استاد راهنما در پورتال آموزشی مجاز به ثبت این درخواست در سامانه سامت می باشد. pgrad.aut.ac.ir
تسویه حساب دانشکده ف۱. تکمیل فرم توسط دانشجو مطابق با دستور العمل راهنما و سپس ارسال به استاد/ استادان راهنما و سایر واحدهای مربوطه و پی گیری ادامه فرآیند فرم تسویه حساب دانشکده
راهنما فرم تسویه حساب دانشکده
تسویه حساب دانشگاه ف۱. پس از ارسال فرم تسویه حساب دانشکده و تحویل کارت دانشجویی به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده تسویه حساب دانشگاه با هماهنگی داشجو فعال می گردد.
ف۲. دانشجو موظف است با مراجعه به پورتال دانشگاه پوشه فارغ التحصیلی ظرف مدت ده روز کاری نسبت به تسویه با سایر واحدهای دانشگاه اقدام نماید.
ف۳. پس از تائید کلیه واحدهای تعیین شده در بخش فارغ التحصیلی دانشجو می تواند جهت دریافت مدرک تحصیلی به سامانه pgrad.aut.ac.ir/۳/student با شناسه کاربری شماره دانشجویی و گذر واژه کدملی مراجعه نماید و مطابق با دستورالعمل راهنما نسبت به ثبت درخواست خود اقدم نماید.
portal.aut.ac.ir
pgrad.aut.ac.irCAPTCHA
دفعات مشاهده: 11951 بار   |   دفعات چاپ: 519 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر