برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 

برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نام استاد ایام هفته امتحان ۹ صبح شروع کلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه­شنبه چهارشنبه تاریخ امتحان
۱ رفتار مکانیکی مواد ۲۶۸۲۶۳۳ ۳ دکتر صدوق ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵     ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  
۲ کنترل غیرخطی ۲۶۸۰۰۲۳ ۳ دکتر کمالی ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵     ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  
۳ پلاستیسیته ۲۶۸۲۵۶۳ ۳ دکتر اسلامی ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۴/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۴ دینامیک پیشرفته ۲۶۸۲۷۳۳ ۳ دکتر کبگانیان ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۵:۴۵- ۱۴:۳۰ ۴/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۵ تئوری صفحات و پوسته‌ها ۲۶۸۲۵۳۳ ۳ دکتر اسلامی ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵     ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  
۶ تکنولوژی تولید و فرآیندهای شکل‌دهی مواد مرکب و آزمایشگاه ۲۶۸۲۳۰۲ ۳ دکتر صدوق ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵     ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  
۷ کنترل خودکار پیشرفته ۲۶۸۲۷۸۳ ۳ دکتر نراقی ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵ ۵/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۸ رباتیک پیشرفته- گروه ۱ ۲۶۸۳۷۵۳ ۳ دکتر بهرامی ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰     ۲۶/۱۰/۱۴۰۰  
۹ ویسکوالاستیسیته ۲۶۸۲۵۷۳ ۳ دکتر گودرزی ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰     ۱۹/۱۰/۱۴۰۰  
۱۰ المانهای محدود ۲۶۸۲۵۴۳ ۳ دکتر کمیجانی   ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵   ۲۱/۱۰/۱۴۰۰  
۱۱ آنالیز عددی پیشرفته- گروه ۱ ۲۶۸۰۳۲۳ ۳ دکتر محمدی اقدم   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۱۷:۱۵- ۱۶:۰۰ ۶/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۱۲ ارتعاشات سیستم­های ممتد ۲۶۸۲۷۶۳ ۳ دکتر اوحدی   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۹-۷:۴۵ ۶/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۱۳ مکانیک محیط پیوسته ۱- گروه ۱ ۲۶۸۰۲۱۳ ۳ دکتر فریبرز   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵ ۱۲-۱۰:۴۵ ۹/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۱۴ مکانیک محیط پیوسته ۱- گروه ۲ ۲۶۸۰۲۱۳ ۳ دکتر صالحی   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۱۵ مکانیک سیالات عالی ۲۶۸۱۷۰۳ ۳ دکتر احمدپور ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۲۲/۱۰/۱۴۰۰  
۱۶ ناپایداری هیدرودینامیکی ۲۶۸۱۹۶۳ ۳ دکتر نورآذر ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰     ۲۶/۱۰/۱۴۰۰  
۱۷ انتقال حرارت پیشرفته - هدایت ۲۶۸۱۵۹۳ ۳ دکتر حاج محمدی ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰     ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ آبان
 
 
 
 
برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نام استاد ایام هفته امتحان ۹ صبح شروع کلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه­شنبه چهارشنبه تاریخ امتحان
۱۸ آنالیز عددی پیشرفته- گروه ۲ ۲۶۸۰۳۲۳ ۳ دکتر بقاپور   ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵   ۶/۱۱/۱۴۰۰
۱۶-۱۳
آبان
۱۹ ترمودینامیک عالی ۲۶۸۱۵۷۳ ۳ دکتر صفاراول   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۲۹/۱۰/۱۴۰۰  
۲۰ سیستمهای کنترل و آزمایش ماشینهای ابزار ۲۶۸۳۵۱۳ ۳ دکتر عبداله ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵     ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  
۲۱ مکانیک شکست ۲۶۹۲۱۷۳ ۳ دکتر ستاری فر ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۲۲/۱۰/۱۴۰۰  
۲۲ کاربرد المان محدود در ساخت و تولید ۲۶۸۳۸۱۳ ۳ دکتر بیگلری ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۲۸/۱۰/۱۴۰۰  
۲۳ روشهای پرداخت سطوح ۲۶۸۳۵۴۲ ۳ دکتر ادیبی ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۲۲/۱۰/۱۴۰۰  
۲۴ آنالیز شکل دادن فلزات ۲۶۸۳۵۶۳ ۳ دکتر ملایی ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵     ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  
۲۵ ابزار شناسی و ماشینکاری ۲۶۸۳۵۳۳ ۳ دکتر رازفر ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵     ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  
۲۶ طراحی و آنالیز ابزارهای شکل­دهی چند مرحله­ای ۲۶۸۳۸۳۳ ۳ دکتر بیگلری ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵     ۲۰/۱۰/۱۴۰۰  
۲۷ مکاترونیک ۱ ۲۶۸۴۱۰۳ ۳ دکتر برازنده   ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵   ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۲۸ ماشینهای کنترل عددی پیشرفته ۲۶۸۳۵۸۳ ۳ دکتر رحیمی   ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵   ۲۱/۱۰/۱۴۰۰  
۲۹ تست غیرمخرب پیشرفته ۲۶۸۳۷۰۳ ۳ دکتر احمدی   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۹/۱۰/۱۴۰۰  
۳۰ مباحث ویژه- تحلیل تنش و طراحی سازه‌های جوش ۲۶۸۵۱۳۳ ۳ دکتر ستاری فر   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۹/۱۰/۱۴۰۰  
۳۱ طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته ۲۶۸۳۶۰۳ ۳ دکتر آرزو   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۲۹/۱۰/۱۴۰۰  
۳۲ عملیات حرارتی پیشرفته ۲۶۸۲۸۷۳ ۳ دکتر احمدی   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۲۹/۱۰/۱۴۰۰  
۳۳ متالورژی در تولید ۲۶۸۳۱۳۳ ۳ دکتر فلاحی   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۲۹/۱۰/۱۴۰۰  
۳۴ جوشکاری ۲۶۸۳۵۷۳ ۳ دکتر ستاری­فر   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۲۵/۱۰/۱۴۰۰  
 
 
برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نام استاد ایام هفته امتحان ۹ صبح شروع کلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه­شنبه چهارشنبه تاریخ امتحان
۳۵ ریاضیات پیشرفته (۱)- گروه ۱ ۲۶۸۰۱۱۳ ۳ دکتر نورآذر ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵     ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۳۶ ریاضیات پیشرفته (۱)- گروه ۲ ۲۶۸۰۱۱۳ ۳ دکتر فریبرز   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰   ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۳۷ ریاضیات پیشرفته (۱)- گروه ۳ ۲۶۸۰۱۱۳ ۳ دکتر خواجه زاده ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵   ۱۲-۱۰:۴۵ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۳۸ سمینار- گروه ۱ ۲۶۸۳۹۰۲ ۲ دکتر صدوق ۱۷:۰۰-۱۵:۰۰         -- آبان
۳۹ سمینار- گروه ۲ ۲۶۸۳۹۰۲ ۲ دکتر برازنده     ۱۵:۰۰-۱۳:۰۰     -- آبان
۴۰ سمینار- گروه ۳ ۲۶۸۳۹۰۲ ۲ دکتر غفاری راد   ۱۷:۰۰-۱۵:۰۰       -- آبان
  کدپروژه کارشناسی ارشد ۲۶۸۳۹۰۰ * کد رساله دکتری
* کد امتحان جامع دکتری
۲۶۹۰۹۰۰
۲۶۲۶۲۶۰

 
 
 برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد- گروه مهندسی مکاترونیک نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نام استاد ایام هفته امتحان ۹ صبح شروع کلاس
شنبه یکشنبه دوشنبه سه­شنبه چهارشنبه تاریخ امتحان
۱ کنترل سیستمهای مکاترونیکی ۲۳۸۹۱۶۳ ۳ دکتر صورتگر ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵     ۱۸/۱۰/۱۴۰۰  
۲ مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی ۳۳۸۱۱۳۳ ۳ دکتر توحیدخواه ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۳۰/۱۰/۱۴۰۰  
۳ کنترل خودکار پیشرفته ۲۶۸۲۷۸۳ ۳ دکتر نراقی ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵   ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵   ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵ ۵/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۴ مکاترونیک مقدماتی مبانی مهندسی برق ۲۶۸۰۰۹۳ ۳ دکتر شریفی ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۰:۳۰-۹:۱۵     ۴/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۵ مکاترونیک ۱ ۲۶۸۴۱۰۳ ۳ دکتر برازنده   ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵ ۹-۷:۴۵   ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۶ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲۳۸۰۱۱۳ ۳ دکتر فشارکی فرد ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰ ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۱۴:۱۵-۱۳:۰۰     ۷/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۷ مکاترونیک مقدماتی مبانی مهندسی مکانیک ۲۳۸۰۰۹۳ ۳ دکتر شمشیرساز   ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰-۱۰:۴۵   ۴/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۸ سمینار- گروه ۲ ۲۶۸۳۹۰۲ ۲ دکتر شمشیرساز       ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰   -- آبان
۹ ارتعاشات سیستم­های ممتد ۲۶۸۲۷۶۳ ۳ دکتر اوحدی   ۱۰:۳۰-۹:۱۵   ۱۰:۳۰-۹:۱۵ ۹-۷:۴۵ ۶/۱۱/۱۴۰۰ آبان
۱۰ رباتیک پیشرفته ۲۳۸۰۰۴۳ ۳ دکتر خسروی   ۱۶:۱۵-۱۵   ۱۶:۱۵-۱۵   ۲۶/۱۰/۱۴۰۰  
۱۱ سیستمهای کنترل دیجیتال ۲۶۸۳۶۵۳ ۳ دکتر فانی صابری   ۱۸- ۱۶:۳۰   ۱۸- ۱۶:۳۰   ۲۸/۱۰/۱۴۰۰  
۱۲ کنترل پیش بین ۲۳۹۲۳۴۳ ۳ دکتر شریفی ۱۶:۳۰- ۱۵:۰۰   ۱۶:۳۰- ۱۵:۰۰     ۲۷/۱۰/۱۴۰۰  
۱۳ کنترل فازی (هوش محاسباتی) ۲۳۸۴۸۰۳ ۳ دکتر منهاج ۹-۷:۴۵   ۹-۷:۴۵     ۱۸/۱۰/۱۴۰۰
 
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1296 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر