کارگاه تولید مخصوص
کارگاه تولید مخصوص
 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 |  دفعات مشاهده: 2049 بار
کارگاه ماشینهای کنترل عددی
کارگاه ماشینهای کنترل عددی
 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 |  دفعات مشاهده: 2096 بار
کارگاه پروژه
کارگاه پروژه
 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 |  دفعات مشاهده: 1965 بار
کارگاه ماشین ابزار ۲
 ماشین ابزار ۲
 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 |  دفعات مشاهده: 4499 بار
کارگاه اتومکانیک
کارگاه اتومکانیک
 | تاریخ ارسال: 1399/11/28 |  دفعات مشاهده: 4128 بار
کارگاه دوره عمومی
کارگاه دوره عمومی
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 3501 بار
کارگاه ها
کارگاه های آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 4900 بار
کارگاه تخصصی جوشکاری
کارگاه تخصصی جوشکاری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/21 |  دفعات مشاهده: 2588 بار
کارگاه های مهندسی مکانیک
لیست کارگاه های مهندسی مکانیک همراه با سرپرست آنها
 | تاریخ ارسال: 1398/9/19 |  دفعات مشاهده: 3683 بار