بایگانی بخش کارگاه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه تولید مخصوص

کارگاه تولید مخصوص

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه ماشینهای کنترل عددی

کارگاه ماشینهای کنترل عددی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه پروژه

کارگاه پروژه

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه ماشین ابزار ۲

 ماشین ابزار ۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه اتومکانیک

کارگاه اتومکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه دوره عمومی

کارگاه دوره عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه ها

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

کارگاه تخصصی جوشکاری

کارگاه تخصصی جوشکاری

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه های مهندسی مکانیک

لیست کارگاه های مهندسی مکانیک همراه با سرپرست آنها