بایگانی بخش Educational Laboratories

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

CNC Workshop

CNC Workshop

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

Thermodynamic Lab.

Thermodynamic Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

Metrology Lab

Metrology Lab

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

Metal Forming Lab.

Metal Forming Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ -

Mechatronic Lab.

Mechatronic Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Non-Destructive Testing Lab.

Non-Destructive Testing Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Materials Science Lab.

Materials Science Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Hydraulic & Pneumatic Systems Lab.

Hydraulic & Pneumatic Systems Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Heat Transfer Lab

Heat Transfer Lab

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Automatic Control Lab.

Automatic Control Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Advanced Velocity Measurement Lab.

Advanced Velocity Measurement Lab.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -

Educational Laboratories

Educational Laboratories