دانشکده مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات
حرارت و سیالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
  
اساتید گروه حرارت و سیالات:
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه حرارت و سیالات
۱ سیدمصطفی آقامیرسلیم استادیار
۲ مجید صفاراول استاد
۳ محمدجعفر کرمانی استاد
۴ نادر منتظرین استاد
۵ حمید نادران دانشیار
۶ احسان امانی استادیار
۷ علی احمدپور دانشیار
۸ محمدرضا حاج محمدی دانشیار
۹ مصطفی مرادی استادیار
۱۰ علیرضا مشایخ استادیار
۱۱ بهروز بقاپور استادیار
اساتید بازنشسته گروه حرارت و سیالات
۱ رضا حسینی ابرده استاد بازنشسته
۲ محمدرضا حیرانی استاد بازنشسته
۳ حسن بصیرت تبریزی استاد بازنشسته
۴ حسن رحیم زاده استاد بازنشسته
۵ عباس عباسی استاد بازنشسته
۶ سیدسلمان نورآذر استاد بازنشسته
۷ داود بهمن پور مربی بازنشسته
۸ ابراهیم دامنگیر استادیار بازنشسته
 
 
  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1926.2497.fa.html
برگشت به اصل مطلب