دانشکده مهندسی مکانیک- فرم ها
قوانین و فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
 
الف)درخواستهای آموزشی
 1. فرم درخواست آموزشی
 2. فرم معرفی به استاد
 3. فرم تعهدنامه اخذ کارت دانشجویی المثنی
 4. فرم تغییر آدرس دانشجو
 5. فرم خروج از کشور
 6. فرم اخذ درس بدون رعایت پیشنیاز

       ب)تسویه حساب
 1. فرم تطبیق واحد فارغ التحصیلان
 2. فـرم تسویه حساب فارغ التحصیلان
 3. تطبیق درختواره مکانیک ورودی ۹۸ جهت فارغ التحصیلی
 4. تطبیق درختواره ساخت و تولید ورودی ۹۸ جهت فارغ التحصیلی
 5. در صورت مشکل در باکس علاوه بر استاد مشاور ، امضا و تائید فرم بسته های تخصصی توسط مسئول باکس نیز لازم است.
 
          ج)فرمهای انصراف
 1. فرم تسویه انصراف از تحصیل
 2. فرم درخواست انصراف از تحصیل     
د)فرمهای پروژه
 1. فرم تصویب پروژه
 2. فرم نمره و ارزیابی پروژه
ه) فرمهای تطبیق واحد داخلی و انتقالی
 1. فرم تطبیق واحد تغییر رشته داخلی یا تغییر گرایش
 2. فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی
 
و)فرمهای مهمان
 1. فرم اخذ میهمان بین دانشکده ای
 2. فرم درخواست مهمان تکدرس سایر دانشگاهها
 
ز) بسته تخصصی


 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1923.2491.fa.html
برگشت به اصل مطلب