دانشکده مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات
حرارت و سیالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
اساتید گروه حرارت و سیالات:
 
مرتبه علمی زمینه تخصصی نام و نام خانوداگی ردیف
استادیار حرارت و سیالات آقا میر سلیم مصطفی ۱
استادیار حرارت و سیالات احمدپور علی ۲
استادیار حرارت و سیالات امانی احسان ۳
استادیار حرارت و سیالات بهزاد بقاپور ۴
استادیار حرارت و سیالات حاج محمدی محمدرضا ۵
استاد حرارت و سیالات صفار اول مجید ۶
استاد حرارت و سیالات کرمانی محمد جعفر ۷
استاد حرارت و سیالات منتظرین نادر ۸
استادیار حرارت و سیالات نادران طحان حمید ۹
استاد حرارت و سیالات نور آذر خشگناب سید سلمان ۱۰
اساتید بازنشسته گروه حرارت و سیالات 
استاد- بازنشسته حرارت و سیالات بصیرت تبریزی حسن ۱
استاد-بازنشسته حرارت و سیالات حسینی ابرده سیدرضا ۲
استاد- بازنشسته حرارت و سیالات حیرانی نوبری محمدرضا ۳
استادیار- بازنشسته حرارت و سیالات دامنگیر ابراهیم ۴
استاد- بازنشسته حرارت و سیالات رحیم زاده حسن ۵
استاد- بازنشسته حرارت و سیالات عباسی عباس ۶
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1926.2497.fa
برگشت به اصل مطلب