دانشکده مهندسی مکانیک- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
کارکنان دانشکده مهندسی مکانیک

نام : مهندس محمدرضا اربابیان
مسئولیت: مدیر شبکه
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۳۹
arbabianaut.ac.ir


نام : مهندس عباس کریمی
مسئولیت:مسئول اداری مالی دانشکده مکانیک
شماره تلفن:۶۶۴۹۰۵۸۰-۶۴۵۴۳۴۰۲


نام : مهندس پروانه احمدوند
مسئولیت:کارشناس آموزشی نقشه کشی صنعتی، سرپرست کارآموزی
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۲۸
parvaneh.ahmadvandgmail.com


نام : مهندس محمود جمالفر
مسئولیت: کادر آموزشی کارگاههای دوره عمومی
m.jamalfaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۷


نام : مهندس غلامحسین احمدی بنی
مسئولیت:مربی آموزشی
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۹۰
 gh_beniaut.ac.ir


نام : بهناز امین اصنافی
مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۰۳


نام : محمد اکبرزاده جعفری
مسئولیت: تکنسین مرکز محاسبات مکانیک
djafaryaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۳۸


نام : مهندس محمود برجی فلاح
مسئولیت: تکنسین آموزشی کارگاههای دوره عمومی
e.borjifallahaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۷


نام : حجت جوادی
مسئولیت:تکنسین
شماره تلفن:۳۴۶۹


نام : مهندس حسین جودت کردلر
مسئولیت:کارشناس آموزشی کارگاههای دوره عمومی
h_joudataut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۸۳


نام : مهندس محمد جواد حبیب الهی
مسئولیت:سرپرست کارگاههای دوره عمومی و کارشناس آموزشی
Habibollahe_maut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۸


نام : مظاهر رضوانی نصب
مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن:  ۶۶۹۵۲۲۸۱ - ۶۴۵۴۳۴۷۰


نام :زهرا صفیان
مسئولیت: مسئول دفتر
شماره تلفن: ۶۶۴۰۵۸۴۴ - ۶۴۵۴۳۴۰۰


نام : مهری حیدری
مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن:  ۶۶۹۵۲۲۸۱ - ۶۴۵۴۳۴۰۹


نام : معصومه خجسته
مسئولیت:کارشناس امور پژوهشی
khojastehaut.ac.ir,
research.meaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۰۵- ۶۶۹۵۲۲۸۰

نام : مهندس ابراهیم رحمانی
مسئولیت:سرپرست کارگاه ماشین ۲ و کارشناس آموزشی
erahmaniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۳


نام : مجید شجاعی
مسئولیت:تکنسین کارگاه ماشین ۲
Shojaei.autgmail.com
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۹


نام : مهندس رضا صائبی راد
مسئولیت: کارشناس آموزشی
Reza.saebiradgmail.com
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۹


نام : علی صابری قمی
مسئولیت: تکنیسین آزمایشگاه انتقال حرارت
a.saberi.ghomigmail.com
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۴

نام : مژده فرج نژاد
مسئولیت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی

grad.meaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۳۷

نام : حجت قبادی
مسئولیت:تکنسین کارگاه ماشین ۲
H.ghobadisakigmail.com
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۹


نام : مهندس علی محمد زاده
مسئولیت:کارشناس آموزشی
 alimohamadzadeaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۷نام : علی نادری
مسئولیت: تکنسین آموزشی کارگاههای دوره عمومی
 A_R_NNyahoo.com
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۷نام : ابراهیم گودرزی
مسئولیت: کارشناس کارگاههای دوره عمومی
E.goodarziaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۸۳
 
 

 

نام : مهندس بهرام حسین زاده
مسئولیت:کارشناس آموزشی
bahramhaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۴۷۸

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1929.2903.fa
برگشت به اصل مطلب