دانشکده مهندسی مکانیک- کارگاه ها
کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/27 | 

نام کارگاه:دوره عمومی
نام مسئول:
مهندس
محمدجواد حبیب الهی
تلفن: ۶۴۵۴۳۴۷۸
آدرس پست الکترونیکی:
 
habibollahe_maut.ac.ir
 


نام کارگاه:جوشکاری
نام مسئول: دکتر ایرج ستاری فر

تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی:
 
sattariaut.ac.ir
 


نام کارگاه:تحقیقات ماشینکاری
نام مسئول: دکتر عبدالرضا رحیمی
تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی: 
rahimiaut.ac.ir
 
 


نام کارگاه:
کارگاه ماشین ابزار
نام مسئول: مهندس ابراهیم رحمانی
تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۳
آدرس پست الکترونیکی: 
aut.ac.irerahmani


 


نام کارگاه:اتومکانیک

نام مسئول: مهندس مهدی موحدیان
تلفن: ۶۴۵۴۳۴۸۵

آدرس پست الکترونیکی:


 


نام کارگاه:پروژه

نام مسئول: مهندس ابراهیم رحمانی
تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۳
آدرس پست الکترونیکی: 
aut.ac.irerahmani


 


نام کارگاه:تولید مخصوص
نام مسئول: دکتر امیر عبداله
تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی: 
amirahaut.ac.ir

 


 
نام کارگاه:ماشین های کنترل عددی
نام مسئول: دکتر عبدالرضا رحیمی
تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی: 
rahimiaut.ac.ir


 


نام کارگاه:مدلسازی و ریخته گری
ام مسئول: دکتر مهدی احمدی
تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی: 
ahmadinaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1942.7068.fa.html
برگشت به اصل مطلب