دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/4 | 
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید

۱- درس تولید مخصوص به دلیل تعداد کم متقاضی و حذف از درختواره آموزشی جدید،  از برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ حذف گردیده و از این نیمسال به بعد ارایه نخواهد شد. با توجه به موافقت گروه ساخت و تولید، درس مذکور با درس مباحث ویژه (فرآیندهای الکتروفیزیکی) قابل تطبیق است. لذا دانشجویان ورودی ۹۷ و به قبل که تاکنون این درس را نگذرانده اند لازم است تا درس جایگزین را در ثبت نام تکمیلی اخذ کنند. گذراندن یکی از دروس مبانی برق ۱ یا کاربرد برق یا مبانی برق و الکترونیک یا مبانی مهندسی برق و همچنین یکی از دروس طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر (۲ واحدی یا سه واحدی) به صورت پیشنیاز یا همنیاز شرط لازم برای  اخذ درس فرآیندهای الکتروفیزیکی است.

۲- درس طراحی قالب پرس علیرغم تعداد کم متقاضی، به دلیل نیاز  دانشجویان مدعی  فارغ تحصیلی (۹۷ و به قبل) فعلاً از برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ حذف نخواهد گردید. لذا لازم است کلیه دانشجویانی که در مرحله ثبت نام اولیه موفق به اخذ این درس نشده اند و برای شورا درخواست فرستاده اند در ثبت نام تکمیلی درس مذکور را اخذ کنند.

۳- درس آمار و احتمال مهندسی به درخواست تعدادی از دانشجویان و به دلیل قرارداشتن در ترم ON به برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ اضافه گردید. لذا دانشجویانی که به شورا درخواست داده و سایر دانشجویان  علاقه مند میتوانند در ثبت نام تکمیلی این درس را اخذ نمایند. لازم به ذکر است دانشجویان رشته مکانیک نیز به عنوان درس اختیاری میتوانند این درس را اخذ نمایند.

۴-  گروه جدید (گ ۶) کارگاه ریخته گری با ظرفیت اولیه پایین (به دلیل لزوم اولویت بندی در صف انتظار) در ثبت نام تکمیلی اضافه خواهد شد. لذا کلیه دانشجویان متقاضی (کسانی که درخواست داده یا نداده اند) درس را در ثبت نام تکمیلی اخذ کنند  و  در صورت تکمیل ظرفیت اولیه حتماً وارد لیست انتظار شوند تا براساس اولویت (۱- دانشجویان ساخت تولید مدعی فارغ تحصیلی  ۲- دانشجویان مکانیک مدعی فارغ تحصیلی و  ۳ -دانشجویان ساخت تولید عادی) ظرفیت نهایی این گروه تکمیل گردد.

۵- درس طراحی قیدوبندها به به دلیل تعداد  کم متقاضی، قرارداشتن در ترم آف و عدم نیاز  دانشجویان مدعی  فارغ تحصیلی، از برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ حذف گردید.

۶- درس آزمون التراسونیک و آزمایشگاه به دلیل تعداد بسیار کم متقاضی و اختیاری بودن درس از برنامه دروسی ۱۴۰۰ حذف گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.10598.fa
برگشت به اصل مطلب