دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال 1400 - سری دوم برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ - سری دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/16 | 
 داوطلب محترم دکتری
با سلام
در ذیل برنامه زمانبندی مصاحبه و لینک ورود به جلسات ارسال می گردد. 
با آرزوی موفقیت روزافزون
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
جدول لینک ورود به جلسه مصاحبه و برنامه زمان بندی مصاحبه با استادان دانشکده مهندسی مکانیک
  
جدول لینک ورود به جلسه مصاحبه استادان دانشکده
زمان بندی مصاحبه استادان گروه ساخت و تولید آقایان :
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
دکتر  حامد ادیبی
دکتر فرشاد برازنده
دکتر فریدرضا بیگلری
دکتر محسن خواجه زاده
دکتر عبدالرضا رحیمی
دکتر سیدمهدی رضاعی
دکتر ایرج ستاری فر
دکتر حامد غفاری راد
دکتر بیژن ملائی داریانی

دکتر محمدرضا رازفر
دکتر  علیرضا فلاحی آرزودار
زمان بندی مصاحبه استادان گروه تبدیل انرژی آقایان :
دکتر علی احمدپور
دکتر محمدرضا حاج محمدی
دکتر نادر منتظرین

دکتر مجید صفاراول
دکتر محمدجعفر کرمانی
زمان بندی مصاحبه استادان گروه طراحی کاربردی آقایان :
دکتر محمدرضا اسلامی
دکتر مجتبی صدیقی
دکتر سیدعلی صدوق ونینی
دکتر علی عظیمی
دکتر محمد محمدی اقدم

دکتر طه گودرزی
زمان بندی مصاحبه استادان گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات آقایان :
دکتر عبدالرضا اوحدی
دکتر افشین تقوایی پور

دکتر محسن بهرامی
دکتر علی کمالی
دکتر مهیار نراقی
 
« مشخصات استادان گروه ساخت و تولید جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۰»
 
ردیف نام استاد لینک ورود به جلسه مصاحبه
۱ دکتر مهدی احمدی نجف آبادی http://meetings.aut.ac.ir/mech-ahmadi/
۲ دکتر حامد ادیبی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-adibi/
۳ دکتر فرشاد برازنده http://meetings.aut.ac.ir/mech-barazande/
۴ دکتر فریدرضا بیگلری http://meetings.aut.ac.ir/mech-biglari/
۵ دکتر محسن خواجه زاده
http://meetings.aut.ac.ir/dr-khajezade/
۶ دکتر محمدرضا  رازفر
http://meetings.aut.ac.ir/mech-razfar/
۷ دکتر عبدالرضا رحیمی http://meetings.aut.ac.ir/mech-rahimi/
۸ دکتر سیدمهدی رضاعی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-rezaie/
۹ دکتر ایرج ستاری فر
http://meetings.aut.ac.ir/mech-satarifar/
۱۰ دکتر امیر عبداله
http://meetings.aut.ac.ir/mech-abdollah/
۱۱ دکتر حامد غفاری راد
http://meetings.aut.ac.ir/mech-ghaffari/
۱۲ دکتر علیرضا فلاحی آرزودار http://meetings.aut.ac.ir/mech-fallahi/
۱۳ دکتر بیژن ملائی داریانی
http://meetings.aut.ac.ir/dr-mollaei/

«مشخصات استادان گروه تبدیل انرژی جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۰ »
 
ردیف نام استاد لینک ورود به جلسه مصاحبه
۱ دکتر علی احمدپور
http://meetings.aut.ac.ir/mech-ahmadpour/
۲ دکتر محمدرضا حاج محمدی http://meetings.aut.ac.ir/mech-haj-mohammadi/
۳ دکتر مجید صفار اول
http://meetings.aut.ac.ir/mech-saffar/
۴ دکتر محمدجعفر کرمانی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-kermani/
۵ دکتر نادر منتظرین
http://meetings.aut.ac.ir/mech-montazarin/
۶ دکتر سیدسلمان نورآذر
http://meetings.aut.ac.ir/mech-nourazar/
 

«مشخصات استادان گروه طراحی کاربردی جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۰ »
 
ردیف نام استاد لینک ورود به جلسه مصاحبه
۱ دکتر محمدرضا اسلامی http://meetings.aut.ac.ir/mech-eslami/
۲ دکتر مجتبی صدیقی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-sedighi/
۳ دکتر سیدعلی صدوق ونینی http://meetings.aut.ac.ir/mech-sadough/
۴ دکتر علی عظیمی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-azimi/
۵ دکتر شهریار فریبرز http://meetings.aut.ac.ir/mech-fariborz/
۶ دکتر طه گودرزی
http://meetings.aut.ac.ir/mech-ghoudarzi/
۷ دکتر محمد محمدی اقدم
http://meetings.aut.ac.ir/dr_aghdam/
 

«مشخصات استادان گروه دینامیک،کنترل و ارتعاشات جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال ۱۴۰۰ »
 
ردیف نام استاد لینک ورود به جلسه مصاحبه
۱ دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی http://meetings.aut.ac.ir/dr-ohadi/
۲ دکتر محسن بهرامی http://meetings.aut.ac.ir/mech-bahrami/
۳ دکتر افشین تقوائی پور http://meetings.aut.ac.ir/mech-taghvaei/
۴ دکتر منصور کبگانیان http://meetings.aut.ac.ir/mech-kabkanian/
۵ دکتر علی کمالی http://meetings.aut.ac.ir/mech-kamali/
۶ دکتر مهیار نراقی
http://meetings.aut.ac.ir/naraghi/
  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.7984.fa
برگشت به اصل مطلب