دانشکده مهندسی مکانیک- قوانین و فرم ها
فرم های آموزشی مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/25 | 
 
ردیف فرم ها ملاحظات
۱ فرم درخواست آموزشی  دانشجو  
۲ فرم انتخاب واحد مهمان به سایر دانشکده ها  
۳ فرم انتخاب واحد مهمان به سایر دانشگاه ها  
۴ فرم پیشنهاد مقدماتی زمینه تحقیقاتی و دروس آموزشی دانشجویان دکتری  
۵ فرم ۱ امتحان جامع فرم  امتحان جامع ۲ از طریق پورتال و توسط دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده در اختیارگذاشته می شود.
 
۶ سرفصل های آزمون جامع  
۷ فرم تأئید استاد راهنما مبنی بر آمادگی  دانشجوی دکتری جهت دفاع از پیشنهاد رساله
 
 
۸ فرم پیشنهاد استاد راهنما جهت هیأت داوران پیشنهاد رساله  
۹ فرم علت تأخیر دانشجو دکتری فقط برای نیمسال پنجم  
۱۰ خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری و دلایل تأخیر درارائه پیشنهاد رساله از نیمسال ششم به بعد علاوه بر فرم ردیف ۱۰ ، فرم شماره ۱ نیز باید تکمیل شود.
۱۱ فرم تصویب پیشنهاد رساله بعد از دفاع از پیشنهاد رساله لازم است دانشجو فرم های ردیف ۱۱، ۱۲ و ۱۳ را تکمیل نماید.
۱۲ شناسنامه پیشنهاد رساله  
۱۳ نامه تأئیدیه نسخه نهایی پیشنهاد رساله توسط استاد راهنما  
۱۴ فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکتری فرم های ردیف ۱۴، ۱۵ و ۱۶ جهت درخواست مجوز دفاع از رساله می باشد.
۱۵ فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی  
۱۶ فرم بررسی مقالات دانشجویان دکتری جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر   
۱۷ آگهی جلسه دفاعیه  
۱۸ فرم شماره ۱ تسویه حساب فرم های شماره ۱، ۲ و ۳ تسویه حساب برای دانشجویان فارغ التحصیل
۱۹ فرم شماره ۲ تسویه حساب  
۲۰ فرم شماره ۳ تسویه حساب  
۲۱ فرم تسویه حساب برای دانشجویان انصرافی و یا محروم از تحصیل  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1958.2570.fa.html
برگشت به اصل مطلب